بازدید مدیریت محترم عامل همراه با معاونت محترم بازرگانی از هوشمندترین شرکت توزیع داروی جهان Novaltia Spain

IMG_0722

IMG_0720

IMG_0842

IMG_0841

دیدگاه شما

0

دیدگاه

ارسال دیدگاه