گالری عکس

 سمینار مدیران شرکت داروگستر نخبگان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری: جزیره قشم

ششمین سمینار مدیران شرکت داروگستر نخبگان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: شهر رامسر