گالری عکس

 سمینار مدیران شرکت داروگستر نخبگان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری: جزیره قشم

ششمین سمینار مدیران شرکت داروگستر نخبگان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری: شهر رامسر

دومین همایش ناظرین شعب داروگستر نخبگان اسفند ماه سال ۱۳۹۶

محل برگزاری: مجموعه انبارهای دارویی تهران و مرکزی

سومین نمایشگاه ایران فارما

محل برگزاری: مصلای تهران (نمایشگاه ایران فارما)

« 1 از 4 »
« 1 از 4 »

بازدید مدیریت محترم عامل همراه با معاونت محترم بازرگانی از هوشمندترین شرکت توزیع داروی جهان Novaltia Spain

محل برگزاری: شرکت نوالتیا اسپانیا

گردهمایی آموزش هوش تجاری در صنعت پخش

محل برگزاری: مجموعه انبارهای دارویی تهران و مرکزی

دومین نمایشگاه ایران فارما

محل برگزاری: مصلای تهران (نمایشگاه ایران فارمد)

همایش سال ۱۳۹۵

محل برگزاری: مجموعه انبارهای دارویی تهران و مرکزی

همایش سال ۱۳۹۴

محل برگزاری: هتل درویش مشهد

همایش مرداد سال ۱۳۹۳

محل برگزاری: هتل لاله تهران

همایش اردیبهشت سال ۱۳۹۳

محل برگزاری: ستاد مرکزی شرکت داروگستر نخبگان

مجموعه انبارهای مرکزی و تهران